Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Fastighetsägare

Flertalet fastighetsägare i Askersunds kommun samt Hallsbergs kommun kommer att bli berörda av byggnationen av bergtunneln med tillhörande arbetstunnlar. Vi kommer inom påverkansområdet att inspektera skicket på utvalda fastigheters dricksvattenbrunnar samt energibrunnar, ta ut prover och mäta nivåer. Kontrollen gör att vi kan säkerställa att vi lämnat er mark med så lite påverkan som möjligt.

Påverkansområde

Avser det område i jord och berg som kan komma att påverkas av en grundvattensänkning under bygg- och driftskedet. Utanför detta område förväntas ingen påvisbar påverkan. Inom området kommer påverkan vara störst närmast tunneln, för att avta med ökat avstånd. Påverkansområdet definieras i Vätternvattenprojektet som det område där grundvattensänkningen uppgår till 0,3 meter (eller mer) i jord och berg.

Inventering av befintliga brunnar

Under 2019 har vi på Vätternvatten AB börjat inventeringen av befintliga brunnar. Under augusti skickades en enkät till berörda fastigheter för att samla in uppgifter om brunnarnas utformning och läge. Detta så att vi kan hantera eventuell påverkan på brunnar i samband med byggnation och drift av den kommande tunneln. Där vi eventuellt kan se en påverkan kommer vi att planera för åtgärder som förhindrar, minimerar eller kompenserar påverkan i största möjliga mån.

Skyddsinfiltration
För att undvika skadlig grundvattennivåsänkning kan skyddsinfiltration genomföras. Skyddsinfiltration innebär att vatten tillförs grundvattenmagasinet. Under byggskedet kommer beredskap finnas för att genomföra skyddsinfiltration. Ett kontrollprogram för övervakning av grundvattennivåer och vattenkvalitet är under framtagande. För närvarande inga identifierade områden där skyddsinfiltration bedöms aktuell.

Samrådsunderlag ute nu

Just nu finns ett samrådsunderlag ute som ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära. Här hittar du mer information samt samrådsunderlaget.

Om du vill göra ett yttrande angående samrådsunderlaget kan du göra det till: yttrande@v-vatten.se
senaste den 30 november 2019.


Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt