Fastighetsägare

Flertalet fastighetsägare i Askersunds kommun samt Hallsbergs kommun kommer att bli berörda av byggnationen av bergtunneln med tillhörande arbetstunnlar.

Inom påverkansområdet (ca 200 meter på var sida om den planerade tunnellinjen) kommer ett kontrollprogram upprättas. Inom kontrollprogrammet kommer skicket på utvalda fastigheters dricksvattenbrunnar samt energibrunnar undersökas, vi kommer ta ut prover och mäta nivåer. Kontrollerna gör att vi kan säkerställa att vi lämnat er mark med så lite påverkan som möjligt.

Påverkansområde

Avser det område i jord och berg som kan komma att påverkas av en grundvattensänkning under bygg- och driftskedet. Utanför detta område förväntas ingen påvisbar påverkan. Inom området kommer påverkan vara störst närmast tunneln, för att avta med ökat avstånd. Påverkansområdet definieras i Vätternvattenprojektet som det område där grundvattensänkningen uppgår till 0,3 meter (eller mer) i jord och berg.

Vatten- och energibrunnar inom påverkansområdet

Besiktningar och mätningar av befintliga brunnar inom det planerade påverkansområdet har gjorts under 2020. Mätningar görs så att vi kan hantera eventuell påverkan på brunnar i samband med byggnation och drift av den kommande tunneln. Genom att sedan upprätta ett kontrollprogram kommer vi att kunna se eventuell påverkan och kan därmed planera för åtgärder som förhindrar, minimerar eller kompenserar påverkan i största möjliga mån.


Om du har några frågor gällande besiktningarna kan kontakta oss på info@v-vatten.se

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716