Publicerad:

Fortsatta undersökningar under 2021

Under 2021 fortsätter Vätternvatten att genomföra undersökningar i olika omfattning inom området i Askersunds och Hallsbergs kommun, där bergtunnellinjen planeras att ske.

Kärnborrningsmaskin.

Exempelbild kärnborrning.

Ny fas av undersökningar

Projekt Vätternvatten går nu in i nästa fas av utredningar kring den planerade bergtunneln för dricksvattenförsörjningen från Vättern till Hallsberg, vilket innebär nya undersökningar.

Undersökningarna genomförs i syfte att förbereda för tillståndsansökan och projektering av bl.a. tillståndspliktig vattenverksamhet.

Direktberörda har kontaktats

Området är uppdelat i ett större informationsområde (800 meter på var sida om tunnellinjen) och ett mindre påverkansområde (200 meter på var sida om tunnellinjen). Fastighetsägare inom området har genom samrådet tidigare fått information om projektet. 

De fastighetsägare som kommer att beröras av de nya undersökningarna har kontaktats direkt av Vätternvatten.

Olika typer av undersökningar

Undersökningarna under 2021 kommer att pågå i olika omfattning.
Till att börja med kommer personal att röra sig på marken i påverkansområdet för att kartlägga berget mer i detalj. Det arbetet påbörjas i april 2021 och all personal som arbetar för Vätternvatten kommer att ha västar och bilar med Vätternvattens märkning på sig.


Olika typer av fältundersökningar

Fältundersökningar kommer att göras för att kontrollera bergets kvalité och för att göra det använder man olika metoder. De benämns kärnborrning, hammarborrning, hällkartering, refraktionsseismik, jordbergsondering samt nedsättning av grundvattenrör.

Kärnborrning innebär att man borrar ner i berget och tar upp en borrkärna som kan visa bergkvalitén på djupet.

Hammarborrhål görs för att kunna provpumpa grundvatten.

Hällkartering innebär att man rengör, sopar, en yta på en berghäll för att kunna tolka strukturen på berget, eventuellt tas ett mindre prov ut med en handborrmaskin.

Refraktionsseismik (små sprängladdningar placeras ut längs en sträcka) görs för att verifiera bergets struktur och täthet.

Jordbergsondering görs för att dels mäta avståndet från markyta till berg samt för att bedöma bergkvalitén under jordtäckningen.

Grundvattenrör sätter man för att kunna följa grundvattenytans nivå i berget.


Kärnborrhålen, hammarborrhålen och grundvattenrör blir kvar efter genomförandet medan hällkartering, refraktionsseismik och jordbergsonderingen inte lämnar något kvar. Undersökningarna har planerats i anslutning till befintliga vägar så långt möjligt för att minimera intrånget.

Vattenförlustmätning

I både kärnborrhål och hammarborrhål genomförs även vattenförlustmätning för att
bedöma bergets vattenförande egenskaper. Undersökningsmetoden innebär att man
efterliknar en injektering, fast med vatten. I borrhålet monteras en ventil, och trycksatt
vatten pumpas in så att ett tillstånd med övertryck skapas. Därefter öppnas ventilen och
mätning av flödet ut ur hålet påbörjas. Efter normalt 5 minuter avläses antalet liter som
flödet motsvarade.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716