Publicerad:

Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern

Under sommaren 2021 fortsätter Vätternvatten med geotekniska undersökningar kring det planerade intagsområde i Vättern. Undersökningarna behövs för att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning. En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till Länsstyrelsen i Örebro län.

Tunnelmynning i öppet vatten

Som alternativ till konventionella intagsledningar utreder nu Vätternvatten om den planerade bergtunneln kan förlängas ut under Vätterns sjöbotten - för att därefter mynna i öppet vatten på cirka 60-70 meters vattendjup.

För att komma vidare med detta arbete krävs en fördjupad kunskap om områdets förhållanden, såsom bergkvalitet, bergtäckning och sedimentens mäktighet.

Flytande plattform förankrad i sjöbotten

De geotekniska undersökningar ute på fritt vatten planeras genomförs med hjälp av en flytande plattform. På plattformen kan konventionella borriggar användas för att genomföra så kallade kärn- och hammarborrningar samt jordbergsonderingar ned i berggrunden.

Beroende på vattendjup kan plattformen förankras med antingen stödben som sänks ned till botten, eller att plattformen förankras med ankare. Den aktuella plattformen som planeras att användas är cirka 15 meter bred och 20 meter lång.

Illustration av plattformen ute i Vättern.

Illustration av flytande plattform

Aktuellt undersökningsområde väster om Hargemarken

Det aktuella undersökningsområdet är lokaliserat i norra Vättern inom Askersunds kommun, väster om Hargemarken och som mest cirka 2 km ut från land. Området har identifierats som det bäst lämpade för ett framtida råvattenintag till tunneln.

Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan

Nästan hela Vättern ingår i något av de fyra länsvisa Natura 2000-områdena (länk). Här finns växt- och djurarter som kan vara känsliga för yttre påverkan. Skärgården i norra Vättern är särskilt välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Området omfattas bland annat av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Vätternvatten kommer att vidta specifika skyddsåtgärder för att på så vis minimera miljöpåverkan. Planerade undersökningar bedöms därför ha en obetydlig påverkan på Natura 2000-områden och riksintressen.

Anmälan om vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län.

 

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716