Publicerad:

Brunnsmätningar under vecka 34

Under vecka 34 genomför Vätternvatten brunnsmätningar på fastigheter som ligger inom utredningsområdet för grundvatten i den planerade tunnellinjen. Samtliga berörda fastighetsägare är informerade.

Under vecka 34 genomför Vätternvatten mätningar av grundvatten i brunnar på de fastigheter som ligger inom utredningsområdet för den planerade tunnellinjen.

Mätning av grundvattennivåer

Inom påverkansområdet (ca 200 meter på var sida om den planerade tunnellinjen) har ett kontrollprogram upprättats där skicket på utvalda fastigheters dricksvattenbrunnar undersöks.

Undersökningarna utförs för att samla data på, och få en förståelse av, grundvattennivåerna i området för tunnellinjen under naturliga förhållanden - innan tunnelbygget startar.

Vätternvatten bekostar mätningar av vattennivåer i brunnar och provtagning av vattenkvalitet innan, under och efter tunnelbyggnation, och utför vid behov åtgärder för att säkerställa brunnarnas funktion.

Mark- och fastighetsägare informerade

Vätternvatten har informerat samtliga berörda mark- och fastighetsägare att mättningarna kommer att genomföras under vecka 34.

 


Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716