Projektet Vätternvatten

Örebroregionen har uppvisat en stark befolkningstillväxt under senare år. Regionens invånarantal beräknas öka även i framtiden. Samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det är, eller finns påtaglig risk för, problem med vattenkvaliteten och vattentillgången. Utifrån detta perspektiv har projektet Vätternvatten bedrivits sedan 2008. Bolaget Vätternvatten AB bildades 2018.

Ett genomförande av Vätternvattenprojektet innebär att Vättern blir ordinarie vattentäkt för Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro Kommun.

Efter flera års arbete med förstudier, utredningar, och framtagna systemhandlingar har ett förslag arbetats fram. Förslaget innebär bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg, vartefter vattnet via markledningar distribueras till leveransstationer vid respektive kommuns verksamhetsområde för dricksvatten. Man kan därvid utnyttja nivåskillnaden mellan Vättern och de lågt liggande marknivåerna norr om Håkamo för energieffektiv självförsörjning.

Med i huvudsak underjordiska anläggningar blir miljöpåverkan ovan jord mycket begränsad.

Stora fördelar med ett gemensamt projekt

Att flera kommuner deltar i projektet ger möjlighet till framtida gemensamma driftsformer. Det ger i sin tur ekonomiska och organisatoriska fördelar genom storskaligheten med ett gemensamt produktionssystem.

Delägare i projektet är sedan bolagsbildandet 2018 Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekeberg kommun, Laxå kommun och Örebro kommun. Ägarandelen baseras på respektive kommuns invånarantal. Laxå har efter egen utredning under 2020 beslutat att lämna projektet. Bolaget består fortsättningsvis av 4 kommuner.

Miljökonsekvenser av planerad verksamhet har bedömts preliminärt.

Sammanfattningsvis kan den preliminära miljöbedömningen beskrivas enligt följande:


Under byggskedet

Små-måttligt negativa konsekvenser för grundvattenförhållanden i berg och jord längs planerade tunnelarbeten. Bergtunnelns sträckning och arbetstunnlar har lokaliserats för att i största möjliga mån undvika påverkan på områden och objekt som är känsliga för en grundvattensänkning. Injektering och förstärkningsåtgärder genomförs vid svaghetszoner i berggrunden för att begränsa inläckage. Skyddsinfiltration genomförs vid behov för att minimera påverkan på till exempel enskilda brunnar.

Små negativa konsekvenser för Vätterns vattenkvalitet, djur och naturliv vid utförande av intag och intagsledningar.

Måttligt negativa konsekvenser för boende längs tunnellinjen, då buller och vibrationer som följd av borrning, sprängning och transporter tillfälligtvis kan upplevas störande längs verksamhetens tillhörande arbetsområden. Tunnelsträckningen går till stora delar genom områden som saknar bebyggelse.

Små negativa konsekvenser för natur och kulturmiljövärden, då projektets ingrepp i mark blir liten som följd av huvudsakligen underjordiska arbeten och installationer.

Under drift

■ De tillståndspliktiga verksamheterna utgör en förutsättning för genomförandet av projektet Vätternvatten. Projektet innebär mycket positiva konsekvenser för regionens samhällsekonomiska utveckling, då en långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning säkerställs för flera hundratusen invånare i Örebro län.

Obetydliga konsekvenser för vattenståndsnivåer i Vättern vid fullskaligt nyttjande, då planerat uttag avses kompenseras med motsvarande minskad tappning i Motala ström.

Obetydliga konsekvenser för grundvattenförhållanden i berg och jord längs bergtunneln för råvatten. När bergtunneln är i drift, kommer grundvattennivåer och strömningsmönster att återgå till i huvudsak ursprungliga förhållanden.

Små negativa konsekvenser för grundvattenförhållanden i berg och jord vid områden för arbetstunnlar under driftskedet. En lokal grundvattensänkning kan uppträda.

Obetydliga konsekvenser för boende längs tunnellinjen. Transporter till och från uppförda anläggningar förväntas bli få, och ingen del av verksamheten ger upphov till buller under driftskedet.

Vätternvatten AB anser att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716