Om projekt Vätternvatten

Målet med projekt Vätternvatten är att uppnå en långsiktig, gemensam, hållbar och säker helhetslösning för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Örebro län.

Säkrad framtida dricksvattenförsörjning

Örebroregionen har uppvisat en stark befolkningstillväxt under senare år. Regionens invånarantal beräknas öka även i framtiden och samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det är, eller finns påtaglig risk för, problem med vattenkvaliteten och vattentillgången om olyckan skulle vara framme. Förändringar i klimat och natur tros dessutum leda till torrare klimat framöver. Utifrån detta har projektet Vätternvatten bedrivits sedan 2008. Bolaget Vätternvatten AB bildades 2018.

Ett genomförande av Vätternvattenprojektet innebär att Vättern blir ordinarie vattentäkt för Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro Kommun.

Läs mer om behov och vattuttag här:

Varför ett Vätternvattenprojekt?

Vattenkvalitet:

Idag har flera av kommunerna ytvattentäkter där det är eller finns påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten. Klimatförändringar kommer att påverka i högre grad.

Vattenkvantitet:

Vattentillgången har försämrats under senare år. Detta kan kopplas till klimatförändringar.

Reservvattentäkter saknas:

Idag saknar kommunerna reservvattentäkter. Genom Vätternvattenprojektet blir Vättern ordinarie vattentäkt och nuvarande täkter kan komma att användas som reservvattentäkter.

Gemensamma driftsformer:

Gemensamma driftsformer skulle kunna utvecklas vilket ur ekonomiska och kompetensmässiga aspekter är fördelaktigt.

Förslag efter flera års utredningar

Efter flera års arbete med förstudier, utredningar, och framtagna systemhandlingar har ett förslag arbetats fram. Förslaget innebär bortledning av vatten från Vättern via en cirka 37 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg, vartefter vattnet via markledningar distribueras till leveransstationer vid respektive kommuns verksamhetsområde för dricksvatten.


Nivåskillnad ger en energieffektiv lösning

Vättern ligger högre än Närkeslätten men där emellan finns en höjdrygg. Man kan därvid utnyttja nivåskillnaden mellan Vättern och de lågt liggande marknivåerna norr om Håkamo för energieffektiv självförsörjning. Provborrningar och utredningar har visat att det är en klimatsmart lösning med lång livslängd.

Illustration av höjdrygg mellan Vättern och Närkeslätten

Begränsad miljöpåverkan

Med i huvudsak underjordiska anläggningar blir miljöpåverkan ovan jord mycket begränsad.

Läs om preliminära miljökonsekvenser:

Arbetet bedrivs genom ett gemensamt bolag

Att flera kommuner deltar i projektet ger möjlighet till framtida gemensamma driftsformer. Det ger i sin tur ekonomiska och organisatoriska fördelar genom storskaligheten med ett gemensamt produktionssystem.

Delägare i projektet är sedan bolagsbildandet 2018 Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekeberg kommun och Örebro kommun. Ägarandelen baseras på respektive kommuns invånarantal.

Preliminär tidplan

En illustration över Vätternvattens tidplan

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716