Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Projektet Vätternvatten

Örebroregionen har uppvisat en stark befolkningstillväxt under senare år. Regionens invånarantal beräknas öka även i framtiden. Samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det är, eller finns påtaglig risk för, problem med vattenkvaliteten och vattentillgången. Utifrån detta perspektiv har projektet Vätternvatten bedrivits sedan 2008. Bolaget Vätternvatten AB bildades 2018.

Ett genomförande av Vätternvattenprojektet innebär att Vättern blir ordinarie vattentäkt för Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro Kommun.

Efter flera års arbete med förstudier, utredningar, och framtagna systemhandlingar har ett förslag arbetats fram. Förslaget innebär bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg, vartefter vattnet via markledningar distribueras till leveransstationer vid respektive kommuns verksamhetsområde för dricksvatten. Man kan därvid utnyttja nivåskillnaden mellan Vättern och de lågt liggande marknivåerna norr om Håkamo för energieffektiv självförsörjning.

Med i huvudsak underjordiska anläggningar blir miljöpåverkan ovan jord mycket begränsad.

Stora fördelar med gemensamt projekt

Att flera kommuner deltar i projektet ger möjlighet till framtida gemensamma driftsformer. Det ger i sin tur ekonomiska och organisatoriska fördelar genom storskaligheten med ett gemensamt produktionssystem.

Delägare i projektet är sedan bolagsbildandet 2018 Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekeberg kommun, Laxå kommun och Örebro kommun. Ägarandelen beror på respektive kommuns invånarantal.Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt