Arbeten inför ansökan till mark- och miljödomstolen 2021

Samrådsunderlaget ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära. Under 2019 samlades yttranden från tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare och allmänhet in.

Om förutsättningarna ändras kan det bli aktuellt med kompletterande samråd för de som eventuellt blir berörda av ändringar. Under 2021 förbereds tillståndsansökan för att skickas in till mark- och miljödomstolen.

Här kan du ladda ned samrådsunderlaget: Samrådsunderlag PDF Pdf, 3.9 MB.

Vad som ska ingå i ett samrådsunderlag framgår av 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Samrådsunderlaget ska innehålla uppgifter om verksamheten eller åtgärdens utformning, omfattning och lokalisering, redovisa miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade och vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat. Underlaget ska även innehålla en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter.

Två möten har hållts för allmänhet och enskilt berörda med information om samrådsprocessen och den planerade tunnelbyggnationen. Läs mer om dem här

I underlaget till dessa möten finns bland annat bilder på vart de planerade arbetstunnlarna förväntas ligga.
Laddas ned här: Samrådspresentation PDF Pdf, 7 MB.


 

Karta över det planerade områdetVätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716