Behov och vattenuttag

Projektet Vätternvatten planeras för det ökade behovet av dricksvatten i regionen, utifrån en uppskattad folkmängd. Uttaget från Vättern bör kunna kompenseras.

Vätternvatten har planerats utifrån åren 2050­-2070 med framåtblick mot sekelskiftet år 2100. Det innebär att projektet utformas för att möjliggöra en regional dricksvattenförsörjning för det invånarantal som kan förväntas framöver. Den gemensamma årsmedelförbrukningen av dricksvatten för Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun uppgår idag till cirka 20 Mm³. Vid år 2050 uppskattas årsmedelförbrukningen för kommunerna öka till cirka 30 Mm³. Detta motsvarar ett flöde från dagens omkring 600 liter per sekund, till uppemot 1000 liter per sekund (1 m³/s). Under perioden år 2050 till 2100 kan årsmedelförbrukningen komma att öka ytterligare till närmare 45 Mm³, vilket motsvarar ett flöde av cirka 1,5 m³/s.

Vätterns medelvattentillgång – det vill säga hur stor volym som årligen avrinner från sjön – omfattar cirka 1200 Mm³ per år baserat på årsmedelvattenföringen 39 m³/s. Planerat uttag för Vätternvatten vid tidsperioden 2050­-2070 motsvarar då cirka 2,5–3,5 % av medelvattentillgången.

Vattenuttag

Det sökta uttaget för Vätternvatten bör kunna kompenseras med en motsvarande minskad tappning till Motala ström, vilket innebär att vattennivåerna i Vättern inte påverkas. Vattenbortledningen inverkar därför inte på de intressen som är beroende av vattenståndet i Vättern. Bortledningen innebär dock en begränsad minskning av den tillgängliga vattenmängden i Motala ström.

Vattenleveranser oavsett förutsättningar

Intagssystemet i norra Vättern ska säkerställa att vattenleveranserna kan ske oavsett förutsättningar. Utredning av placering av intagspunkterna för vattenuttag pågår.

Kelvinvåg

På grund av den långsmala strukturen på Vättern förekommer det en så kallad Kelvinvåg. Det innebär att det ytliga, varma och grumliga vattnet flyttas runt på ett speciellt sätt vid vissa blåsiga förhållanden. Utifrån de mätningar vi har gjort i projektet kommer vi placera intagstunneln för att undvika påverkan av vågen.

Intagstunnel

En viktig parameter för kvalitén på vattnet är temperaturen, vilken är stabilt låg på lite djupare områden. Vattenintaget placeras på lämpligt djup för att få en god och jämn vattenkvalitet över hela året. Rätt placering gör även att risken för föroreningskällor och potentiella utsläpp kan minimeras. Vattenintaget kommer placeras i den norra delen av Vättern.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716