Bergtunnel

En bergtunnel ger många fördelar. Topografiskt ligger Vättern så högt att vattnet kan föras med självtryck till slättområdena norr om höjdryggen vid Hallsberg. Pump- och tryckstegringsstationer behövs därför inte. Det gör att risken för leveransavbrott minimeras längs sträckningen.

Tunnelsträckning har planerats för att optimera och minimera längden, samtidigt som hänsyn tagits till geologiska och hydrogeologiska förhållanden. Sträckan passerar några svaghetszoner där berget är sämre, vid dessa behöver tunneln säkras med förstärkningsåtgärder. Området längs planerad tunnelsträckning utgörs av skogsmark i kuperad terräng. Tunnelsträckningen undviker tätorter och mer samlad bebyggelse. Andelen jordbruksmark är mycket liten.


Karta över tunnelsträckningen. Intag vid Hargehalvön, vattenverk i Hallsberg och sedan ledningar till respektive ägarkommun.

Översiktskarta över den planerade tunnelsträckningen inklusive planerade arbetstunnlar.


Bergtunneln beräknas bli cirka 36 kilometer lång, med en area på ungefär 16-20 m². En bergtäckning över tunneln på minst 20 meter eftersträvas.

Arbetstunnlar

Arbetstunnlar ned till bergtunneln planeras under byggproccessen på preliminärt sex områden.
Arbetstunnlarna genomförs med konventionell drivning (borrning och sprängning). Inom ett etableringsområde för arbetstunnlar sker bland annat masshantering, rening och utsläpp av länshållningsvatten och ventilation från arbeten under jord.

Servicebyggnader uppförs inom arbetstunnelsområdet som preliminärt omfattar cirka 7 500 – 10 000 m².

Transporter under byggskedet

Masstransport av bergmassor utgör det huvudsakliga transportarbetet under byggskedet.
När tunneldrivning sker vid samtliga tunnelpåslag, kan det innebära cirka 20-30 avgående lastbilar per dygn från respektive etableringsområde. Merparten av berört vägnät närmast etableringsområden har en låg trafikmängd, men med god standard som är anpassad för bland annat skogsnäringens transporter. Vid behov kommer mindre vägar att på förhand förstärkas, och i efterhand återställas.


Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716