Vattenverk

Som en del i Vätternvattenprojektet planeras ett nytt vattenverk vid tunnelmynningen utanför Hallsberg. Där ska vattnet genomgå produktion och sedan distribueras till delägarkommunerna.

En separat utredning kring val av processteknik och systemutformning pågår. I planeringen av vattenverket tar vi höjd för framtida aspekter, forskning och frågeställningar om dricksvattenkvalitet. En stor utmaning är de kemiska riskerna. Inom det området pågår ständig forskning. Forskningen visar i nuläget att kemikaliehalten i vår natur kommer att öka. Därför är det viktigt att börja med ett så bra råvatten som möjligt — och Vättern är den ojämförligt bästa råvattenkällan.

Ledningar från vattenverket till leveransstationerna

Respektive kommun har varit med och bestämt var vattenledningar ska dras, med hänsyn till den egna översiktsplaneringen. Vissa knutpunkter har låsts upp och vissa passager har studerats i detalj, allt för att nå en optimal sträckning. Det är planerat för ett ledningsrättsområde om cirka 30 meter vilket ska ge möjlighet till separering av ledningarna för att klara eventuella driftavbrott. Säkerhetsfunktioner kommer att anläggas med jämna mellanrum längs ledningarna för att bibehålla kapaciteten i systemet, om någon av ledningarna måste tas ur drift.

Leveransstationerna

Anslutning till respektive kommun kommer att ske via en leveransstation. Där kommer man göra mätningar och en sista finjustering av vattnet för tryck och kvalité. Sedan är vattnet redo för leverans till medborgarna.

Reservvattensystem

I förstudien har reservvattensystemet föreslagits bestå av nuvarande vattenverk i Kumla och Örebro. Under utredningarnas gång har det kommit fram behov av att se efter andra lösningar. Att ha två processanläggningar i beredskap är ett omfattande åtagande både tekniskt och ekonomiskt. Utredningsarbete pågår för att hitta hållbara alternativ.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716