Förstudie i tre steg

Arbetsgruppen med representanter från kommunerna och Länsstyrelsen i Örebro län tog i februari 2009 fram ett programförslag för en förstudie i tre steg baserad på att ta råvatten från Vättern.

Steg 1

Avsåg en inventering av kända anläggningar, dokument och kunskaper. Den genomfördes av Sweco och redovisas i en huvudrapport med namnet ”Vatten från Vättern, inventering av underlagsmaterial avseende regional vattenförsörjning” daterad 2009-11-23.

Steg 2 och 3

Avsåg utreda och beskriva tänkbara system för att försörja kommunernas huvudorter med dricksvatten baserat på råvatten från Vättern, utfördes av Norconsult under 2010–2011.

Sluthandlingen av steg 2 och 3 levererades 2011-10-11. Efter detta har ytterligare frågeställningar belysts i ett antal genomförda fördjupningar.

Förstudien tillsammans med efterföljande kompletterande utredningar landade i att det bästa alternativet för att ta vatten från Vättern är:
- att göra en bergtunnel för att ta tillvara höjdskillnaden vilket innebär självtryck till användarna.
- att bygga ett gemensamt vattenverk till alla för att kraftsamla på ett ställe.
- att delägarkommunerna då utnyttjar den bästa råvattenkällan till att producera dricksvatten.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716