Hållbarhet

En del av vår värdegrund är ekologisk, social och kostnadseffektiv hållbarhet. Vattnet från Vättern beräknas leda till en minskad användning av fällningskemikalier i vattenproduktionen. Den gemensamma lösningen leder även till samlad kompetenskraft och samordnade system för till exempel övervakning vilket ger stabilare drift med högre kvalité samt ökad säkerhet.

Ekologisk hållbarhet - Minskad användning av fällningskemikalier

Framtid
Ingen förbehandling behövs med Vättern som råvattenkälla.

Nutid
Flera av länets produktionsanläggningar tillsätter en fällningskemikalie som är positivt laddad. Smutsen, som är negativt laddad, flockar sig och landar som klumpar på botten. Detta görs som förbehandlig på grund av sämre råvattenkvalité.

Kostnadseffektiv hållbarhet - Energianvändning

Framtid
Vi tar vara på det naturliga självfallet mellan Vätterns intagningspunkt och vattenverket i Hallsberg. Därmed spar vi in nästan all energi som tidigare gått till att pumpa vattnet.

Vätterns höjdnivå, +88,5m, innebär att vi kan använda höjdskillnaden som trycksättare i systemet. Kommunerna ligger på mellan +50m och +30m.

Nutid
Pumpning är den största enskilda energiförbrukaren i anläggningarna. Samtliga av produktionsanläggningarna trycksätter sitt vatten minst en gång. Det pumpas mot vattenverk såväl som ut mot ledningsnätet.


Social hållbarhet - Samverkan

Framtid
Samlad kompetenskraft och samordnade system för till exempel övervakning ger stabilare drift med högre kvalité och större säkerhet.

Nutid
Flera av kommunerna svarar för sin vattenförsörjning med egna produktionsanläggningar och egen personal. Kommunerna behöver var för sig alla funktioner för att täcka in kompetenser eller köpa in dessa.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716