Miljökonsekvenser

Miljöbedömningen av planerad verksamhet har bedömts preliminärt och beskrivs enligt följande:

Under byggskedet

Små-måttligt negativa konsekvenser för grundvattenförhållanden i berg och jord längs planerade tunnelarbeten. Bergtunnelns sträckning och arbetstunnlar har lokaliserats för att i största möjliga mån undvika påverkan på områden och objekt som är känsliga för en grundvattensänkning. Injektering och förstärkningsåtgärder genomförs vid svaghetszoner i berggrunden för att begränsa inläckage. Skyddsinfiltration genomförs vid behov för att minimera påverkan på till exempel enskilda brunnar.

Små negativa konsekvenser för Vätterns vattenkvalitet, djur och naturliv vid utförande av intag och intagsledningar.

Måttligt negativa konsekvenser för boende längs tunnellinjen, då buller och vibrationer som följd av borrning, sprängning och transporter tillfälligtvis kan upplevas störande längs verksamhetens tillhörande arbetsområden. Tunnelsträckningen går till stora delar genom områden som saknar bebyggelse.

Små negativa konsekvenser för natur och kulturmiljövärden, då projektets ingrepp i mark blir liten som följd av huvudsakligen underjordiska arbeten och installationer.

Under drift

■ De tillståndspliktiga verksamheterna utgör en förutsättning för genomförandet av projektet Vätternvatten. Projektet innebär mycket positiva konsekvenser för regionens samhällsekonomiska utveckling, då en långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning säkerställs för flera hundratusen invånare i Örebro län.

Obetydliga konsekvenser för vattenståndsnivåer i Vättern vid fullskaligt nyttjande, då planerat uttag avses kompenseras med motsvarande minskad tappning i Motala ström.

Obetydliga konsekvenser för grundvattenförhållanden i berg och jord längs bergtunneln för råvatten. När bergtunneln är i drift, kommer grundvattennivåer och strömningsmönster att återgå till i huvudsak ursprungliga förhållanden.

Små negativa konsekvenser för grundvattenförhållanden i berg och jord vid områden för arbetstunnlar under driftskedet. En lokal grundvattensänkning kan uppträda.

Obetydliga konsekvenser för boende längs tunnellinjen. Transporter till och från uppförda anläggningar förväntas bli få, och ingen del av verksamheten ger upphov till buller under driftskedet.

Vätternvatten AB anser att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716