Riskanalys

Att skapa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning bygger på flera delar; en bra råvattenkälla, en så ”enkel” process som möjligt för att tillverka dricksvattnet, ett säkert distributionssystem och en bra driftförutsättning. Det är också viktigt att systemet är anpassat så att risken för störningar minimeras. Ju enklare systemet är, desto mindre risk för felkällor och ökad driftkostnad.

Resultaten från de riskanalyser som gjorts kan sammanfattas med att en framtida vattenförsörjning från Vättern kan ske med mycket hög leveranssäkerhet gällande såväl kvantitet som kvalitet.
Riskanalysen har genomförts som en integrerad riskanalys, det innebär att hela systemet har inkluderats - från källan till din kran.

Liten risk för föroreningar

Risken för förorening av Vättern är mycket mindre än för andra vatten. Det beror på att sjön har en så stor vattenvolym. Den har även ett litet avrinningsområde geografiskt, med förhållandevis små utsläppskällor.

Försvarsmaktens skjutningar över Vättern

En fråga som har kommit upp när det gäller riskbedömning är Försvarsmaktens skjutningar. Dessa kan ha en påverkan på djur och växtlivet och även utgöra en allvarlig källa till buller, men den eventuella vittringen av bly m.fl. metaller från ammunition är inte av sådan storlek att den får effekt på vattenkvaliteten.

Naturgasutvinning och dagbrottsgruva

Dessa frågor bevakas utifrån vårt vattenperspektiv. Undersökningar och tillståndsprövningar pågår. Eventuell framtida verksamhet antas få krav på sin verksamhet så att det inte påverkar vattenintaget eller vattnets kvalitet. Det gäller särskilt för norra Vättern där intagspunkterna kommer att ligga.

Resultat av riskanalyser

Vättern ger oss de bästa förutsättningarna för bra vatten i regionen. Det finns inga andra ytvattentäkter i regionen med lika bra egenskaper som Vättern. Naturliga grundvattenmagasin finns inte i länet som räcker och då är det konstgjord grundvattenbildning som är alternativet till ytvatten ( samma teknik som används för Örebro idag).
I ett gemensamt system för flera kommuner kommer det att vara lättare att bibehålla och utveckla kompetens för framtida insatser och stabil drift. I övriga Sverige är det allt fler gemensamma driftorganisationer som bildas för hantering av vattenförsörjningsanläggningar och det finns åtskilliga exempel på sådana (Sydvatten, Norrvatten, Va-syd, Gästrikevatten, Mittsverige vatten m.fl.).
Vi har framförallt haft kontakt med Sydvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. då de har lång erfarenhet av ett gemensamt system.

 

 

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716