Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Samrådsunderlag inför ansökan till mark- och miljödomstolen

Samrådsunderlaget ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära.
Laddas ned här: Samrådsunderlag PDFPDF

Samrådet är en möjlighet för myndigheter, kommuner, enskilda berörda och allmänhet att lämna synpunkter. Samrådet ska även visa på vilka särskilda miljöaspekter som avses behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen och kommer att ingå i kommande ansökan till mark­ och miljödomstolen.

Vad som ska ingå i ett samrådsunderlag framgår av 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Samrådsunderlaget ska innehålla uppgifter om verksamheten eller åtgärdens utformning, omfattning och lokalisering, redovisa miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade och vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat. Underlaget ska även innehålla en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter.

Två möten har hållts för allmänhet och enskilt berörda med information om samrådsprocessen och den planerade tunnelbyggnationen.

Karta över det planerade området


Vill du lämna synpunkter på planerad verksamhet är du välkomna att senast den 30 november 2019 inkomma med skriftligt yttrande via epost till yttrande@v‑vatten.se, eller med brev till
Vätternvatten AB, Pappersbruksallén 1, Box 33 510, 701 35 Örebro.

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt