Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Samrådsunderlag inför ansökan till mark- och miljödomstolen 2021

Samrådsunderlaget ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära. Under 2019 samlades yttranden från tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare och allmänhet in. Under 2021 förbereds samrådunderlaget för att skickas in till mark- och miljödomstolen. Om förutsättningarna ändras kan det bli aktuellt med kompletterande samråd för de som eventuellt blir berörda av ändringar.
Här kan du ladda ned samrådsunderlaget: Samrådsunderlag PDFPDF

Vad som ska ingå i ett samrådsunderlag framgår av 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Samrådsunderlaget ska innehålla uppgifter om verksamheten eller åtgärdens utformning, omfattning och lokalisering, redovisa miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade och vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat. Underlaget ska även innehålla en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter.

Två möten har hållts för allmänhet och enskilt berörda med information om samrådsprocessen och den planerade tunnelbyggnationen. Läs mer om dem här

I underlaget till dessa möten finns bland annat bilder på vart de planerade arbetstunnlarna förväntas ligga.
Laddas ned här: Samrådspresentation PDFPDF


 

Karta över det planerade områdetHar du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt